nyköping

Då: giftigast i landet - nu: bostäder

1:59 min

Den tidigare båtuppläggningsplatsen vid Strandängens bostadsområde i Nyköping var innan marken sanerades en av de mest förorenade i landet, då det gäller vissa miljögifter med koppling till fritidsbåtar.

Det visar en sammanställning som gjorts vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM, vid Stockholms universitet.

Studien visar att många av landets båtuppläggningsplatser är förorenade med så höga halter av olika miljögifter att marken inte ens får användas som industrimark.

--Jag tycker det är anmärkningsvärt höga värden över lag. Vi har tittat både på ytprover och djupare prover och det är speciellt höga halter i ytproverna, vilket tyder på att det fortsätter att föras dit, säger Britta Eklund, docent vid ITM och en av författarna till rapporten.

Hennes rapport bygger på miljöundersökningar som är gjorda tidigare i kommunerna och visar på skyhöga nivåer av mycket giftiga ämnen. Det handlar i vissa fall om mellan 500 och 2 000 gånger riktvärdena för känslig markanvändning som bostäder, och flera 10-tals gånger högre än riktvärdena för industrimark för ämnen som koppar, zink, bly och kvicksilver, och organiska föreningar som hormonstörande TBT och cancerframkallande kolväten.

Det är platser som här Strandängen i Nyköping, tidigare båtuppläggningsplats, men numera bostadsområde, som ingår i studien.

Strandängen är det mest föroreningsskadade av alla områden i rapporten då det gäller koppar en bit under markytan.

Men även då det gäller övriga miljögifter var halterna mycket höga, något som tvingade exploatören till stora saneringsåtgärder innan marken kunde bebyggas.

Även vid en tidigare båtuppläggningsplats på Femöre i Oxelösund, där det numera byggts bostäder var halterna av vissa gifter mycket höga.

Finns det då någon anledning till oro för dem som idag bor i nybyggda områden som Strandängen att gifter på nytt ska komma i dagen?

--Nej, den risken anser jag vara obefintlig. Jag tror inte man ska behöva oroa sig för det, säger docent Britta Eklund.

--Tar man bort det som är mest kontaminerat och läger på ny jord ska det inte komma upp till ytan, tillägger hon.

Det verkar inte heller, som de boende i området är särskilt oroliga.

--Nej, vi fick information om att det har varit och att de har tagit bort de förorenade massorna och jag måste ju lite på det, säger Susanne Blomkvist, en av dem som bor i området.