samhälle

Socialstyrelsen utreder barn och ungas situation

Regeringen beslutade i förra veckan att ge Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga, sammanställa och sprida kunskap som kan stödja och förbättra hälso- och sjukvårdens arbete när det gäller att ta hand om barn och unga som misstänks fara illa eller riskerar att fara illa. Socialstyrelsen ska samråda med berörda myndigheter och organisationer, bland andra Sveriges Kommuner och Landsting.