Enholmen

Utvidgat skydd för gamla militära anläggningar

Kulturdepartementet har beslutat att utvidga skyddsföreskrifterna för de gamla militära installationerna och Batteri Mojner på Enholmen utanför Slite på Gotland. Byggnaderna är sedan tidigare byggnadsminnen.

Anläggningarna ska vårdas och underhållas så att de inte förfaller.

Mark inom anläggningarna får inte väsentligt ändras. Anläggningarna ska hållas fria från vegetation. De får inte helt eller delvis rivas, igenfyllas, byggas om, byggas till eller på annat sätt förändras.

I östra och västra batteriet får inga ingrepp göras i stomme eller fast inredning.

Väggmålningar i östra batteriet får inte tas bort, övertäckas eller på annat sätt förändras.