”Skyddet för sjukvårdens patienter äventyras”

2:08 min

Skyddet för patienter i svensk sjukvård äventyras, eftersom regler och lagar om patientsäkerhet är för röriga. Det konstaterar Ewa Axelsson, doktor i medicinsk rätt, i sin nya avhandling, där hon granskat hur vården säkrar kvaliteten och hur tillsynen sköts.

Ewa Axelsson menar att det finns brister som kan leda till vårdskador.

– Den här otydligheten och rörigheten i regelsystemet bidrar ju till att det är svårare att tillämpa för vårdpersonal, vilket i förlängningen kan bidra till att patienter inte får den goda och säkra vård som lagstiftaren har beslutat, med vårdskador som följd.

Och det är inget litet problem. Var tionde patient skadas i vården, det leder till 630 000 extra vårddygn vilket förutom lidandet kostar 5,7 miljarder. Ewa Axelsson konstaterar att Socialstyrelsen är väl försiktig när det gäller att använda de rättsliga redskap som finns när patienter riskerar att komma till skada. Det är till exempel ovanligt att myndigheten bötfäller kliniker och extremt ovanligt att man stänger en verksamhet.

– Jag menar att en tillsynsmyndighet bör ju använda hela spektrat när det är nödvändigt för att säkerställa patientsäkerheten, säger Ewa Axelsson.

Sedan förra året är systemet med erinran och varning mot legitimerad vårdpersonal borta. Istället ska läkare som missköter sig kunna få arbeta under tillsyn av Socialstyrelsen i tre år, så kallad prövotid. Men inte heller det har använts i någon större utsträckning.

I Socialstyrelsens årsredovisning för förra året har man bara ansökt om prövotid i sju fall. Siffrorna för föregående år ligger på ett 40-tal. Socialstyrelsens tillsynschef Per-Anders Sunesson håller med om att det här är en patientsäkerhetsrisk, det kommer att bli fler i år, säger han, men det stora ansvaret ligger på arbetsgivarna, säger han

– Där är det väldigt viktigt att komma ihåg att det är vårdgivarna själva som har ett ansvar för att bedriva en god och säker vård. Och har man personal som av någon anledning inte fungerar, är sjuka eller skriver ut för mycket narkotika eller är oskickliga, då kan man inte vänta på att Socialstyrelsen skickar in en ansökan om prövotid till HSAN. Man är som arbetsgivare vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa en god och säker vård.