اهدای نخستین جایزه ی هارالد ادلستام به بهاره هدایت

1:46 min

امروز نخستین جایزه ی بین المللی هارالد ادلستام (Harald Edelstam) در مراسم ویژه ای اهدامی شود. نخستین برنده ی این جایزه، بهاره هدایت، دانشجوی فعال حقوق بشر است که درحال حاضر در ایران در زندان به سرمی برد. این جایزه را پروین اردلان، فعال حقوق زنان که در سوئد سکونت دارد، ازسوی او دریافت خواهدکرد.
بنیاد هارالد ادلستام، اعلام کرده است که نخستین جایزه ی خود را بخاطر آن چه که شجاعت و احساس مسئولیت زیاد بهاره هدایت دربرابر نقض حقوق بشر درایران نامیده و همچنین به این دلیل که او باوجودتهدیدها و هشدارهای مقامات امنتیتی و اطلاعلاتی جمهوری اسلامی، آزادی و حتا جان خود را برای دفاع از حقوق بشر به خطرانداخته، به او اهدامی کند. این بنیاد، همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است تا بهاره هدایت را که یک زندانی عقیدتی می شناسد ، آزادکند.

هارالد ادلستام، سیاستمدار و فعال حقوق بشر بود و به ویژه هنگام تصدی سفارت سوئد در شیلی برای دفاع از حقوق بشر فعالیت های زیادی انجام داد. او به دلیل ابراز شجاعت و توانایی در مبارزه برای حقوق بشر، لقب میخک سیاه دریافت کرد و به چهره ای شناخته شده و مورد احترام به ویژه درکشورهای آمریکای لاتین تبدیل شد. این نخستین جایزه است که برای یادبود او توسط این بنیاد اهدامی شود. گفتگویی داریم با مونا استریندبری، ازهمکاران این بنیاد.
هارالد ادستام، متولد ١٧ مارس ١٩١٣ یک سیاستمدار سرشناس سوئدی بود که بخاطر فعالیت های انسان دوستانه ی خود درجریان جنگ دوم جهانی و کمک به فرار اعضای گروه های مخالف از آلمان، لقب میخک سیاه دریافت کرد. او هنگام تصدی سفارت سوئد در شیلی درسال های ١٩٧٠ و حکومت اگوستو پینوشه نیز در فرار فعالان سیاسی شیلی و همچنین سیاستمداران کوبایی و پناهجویان اوروگوایی نقش بسیار مؤثری داشت. پس از کودتای ١٩٧٣ علیه دولت سالوادور آلنده، سفارت کوبا در سنتیاگو با تانک به توپ بسته شد. هارالد ادستام با حمل پرچم سوئد دربرابر تانک ها ایستاد. او موفق شد سفیر و کارکنان سفارت کوبا را به سفارت سوئد ببرد و سپس از شیلی خارج کند. او به این دلیل از فیدل کاسترو لقب قهرمان گرفت. او از شهرت زیادی ازجمله در کشورهای آمریکای لاتین و به ویژه در شیلی برخورداراست. او در ١۶ آوریل ١٩٨٩ به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت.
بهاره هدایت متولد ١٣۶٠ است و به دلیل حضور در اعتراضات دانشجویی و فعالیت های خود در زمینه ی حقوق بشر و حقوق زنان، پس ازچندبار بازداشت سرانجام درسال ١٣٨٨ محاکمه و به ٩ سال و نیم زندان محکوم شد. او نخستین زنی بود که توانست درسال ١٣٨۴ به عضویت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بزرگ ترین نهاددانشجویی درایران درآید.