Skadestånd för flygbuller

Tre fastighetsägare vid F10 i Ängelholm får sammanlagt 140.000 kronor i skadestånd av Fortifikationsverket.
I en dom i dag konstaterar Miljödomstolen att bullret från militärflygplanen i vissa fall avsevärt överskridit de beräknade värdena. Vidare finner domstolen det styrkt att det vid vissa överflygningar luktar fotogen, något som av allt att döma orsakas av oförbränt flygbränsle. Främst uppstår fotogenlukten i samband med att flygplan startar. Däremot har fastighetsägarna inte kunnat visa att utsläppen påverkat skörden eller orsakat någon annan egendomsskada, enligt domen. Fastighetsägarna hade krävt Fortifikationsverket på miljontals kronor. Kravet omfattade även ersättning för lossnande tak och sprickande fasader på husen. Dessa skulle i sin tur ha orsakats av vibrationer från flyget, enligt fastighetsägarna. Men miljödomstolen anser det inte bevisat att vibrationerna till övervägande del orsakat skadorna, även om de påverkat bruksvärdet för fastigheterna negativt. Fortifikationsverket ska också betala övervägande delen av fastighetsägarnas rättegångskostnader.