Dödliga gifter i kärnavfall

Utbränt kärnbränsle innehåller inte bara radioaktiva ämnen. Det innehåller också tungmetaller som är dödligt giftiga om dom läcker ut, men den frågan har vare sig myndigheter eller kärnkraftsindustrin uppmärksammat särskilt mycket.
SKB, svensk kärnbränslehantering, har nu börjat platsvalsprocessen för ett slutförvar för vårt lands utbrända kärnbränsle. Den centrala frågan är att hitta en plats och en metod som är så säker som möjligt och platsundersökningar startas i år i Östhammar och Oskarshamn. SKB vill också göra platsundersökning i Tierp, men det är ännu oklart om det blir av. Hittills har processen dock enbart belyst avfallets radiologiska egenskaper. Frågan om ämnenas kemiska giftighet har vare sig SKB eller myndigheterna studerat. Statens kärnkraftsinspektion SKI vill nu ha upp frågan om kärnavfallets kemiska giftighet på dagordningen och har uppmanat Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen att yttra sig - men ingen av myndigheterna har agerat. Naturvårdsverkets forskningsdirektör Erik Fillenius säger att det är Kemikalieinspektioen som bär ansvaret. Kemikalieinspektionen har hittills inte svarat på SKIs förfrågan trots att yttrandetiden gick ut 15 januari.