Miljonstöd till Säveåns unika fiskar

Havs- och vattenmyndigheten ger en miljon kronor till det så kallade "Säveåprojektet". Bidraget ska gå till uppföljning av fiskvägen för laxfisk och ål förbi Hedefors kraftverk i Säveån.

Fiskvägen är sannolikt norra Europas största fiskväg och betyder mycket för det unika laxbeståndet i Säveån.

Hedefors kraftverk ligger i Säveån som rinner ut i Göta älv. Båda vattendragen är nationellt prioriterade vad gäller åtgärder för ål och laxfisk, nyligen kom det fram att laxbeståndet är genetiskt unikt i Säveån.

Arbetet pågår med att förbättra miljön för ål, lax, öring och andra arter som är beroende av rinnande vatten. Bland annat handlar det om att återskapa fiskvägar i nedre delen av avrinningsområdet och restaurera och säkerställa skyddsvärda delar av vattendraget.

För att förbättra överlevnaden för laxyngel har exempelvis block och sten återförts eller lagts ut på bottnarna. Stenarna utgör viktiga gömställen och ståndplatser för laxyngel. Det har också gjorts satsningar för friluftslivet med bland annat ny bro och handikappanpassad fiskebrygga.