Finanspolitiska rådet om kritiken mot regeringen

I dag hålls öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport om svensk finanspolitik och finansminister Anders Borg kommenterar kritiken. Granskningen presenterades för en dryg vecka sedan och innehåller kritik mot att betydelsen av regeringens insatser överskattats.

Finanspolitiska rådets kritik har bland annat riktat in sig på regeringens sänkning av restaurangmomsen.

Rådet har också varit kritisk till att statens förmögenhet tillåts växa i den takt som väntas, och för de höga ekonomiska marginalerna i statsbudgeten.

Rådet anser att det saknas en motivering varför överskottet ska vara så stort.

Finansminister Anders Borg har i en kommentar till rapporten skrivit att ”tack vare goda säkerhetsmarginaler har vi värnat förtroendet för de offentliga finanserna och samtidigt säkrat handlingsutrymme för kraftiga stimulansåtgärder om vi återigen skulle uppleva efterfrågefall av samma storleksordning som 2009”.

Finanspolitiska rådet konstaterar även att regeringen och finansministern klarat det ekonomiska ramverket väl och att risken är mycket liten att utgifterna blir större än intäkterna de kommande åren.

Ekot