Oreda bland regionens papper

Det är svårt för både politiker och tjänstemän att hitta de dokument som de behöver. Regionens egna revisorer har hittat många tecken på att regionen inte har ordning på sina papper.
När arvodesberedningen förra året beslöt om nya regler för uppdrag i regionen nådde de besluten inte fram till dem det berörde . Regionens egen internrevision pekar nu i sin årsrapport på en rad oklarheter om och bristande rutiner kring de så kallade styrdokument som skall vägleda politiker och anställda när det gäller t.ex. inköp, kompetensutveckling, miljö och löner. Revisionen skriver i sin rapport att det varit svårt att hitta dessa viktiga dokument. ''Man fick söka i diarier, föredragningslistor/protokoll och olika hemsidor''- och en del av dokumenten visade sig dessutom vara inaktuella. Information kan vara svårt: Så hade ttill exempel informationavdelningens kommunikationspolicy dolts under rubriken ''Rapporter'' En del av dessa dokument har inte varit uppe i regionfullmäktige för beslut -det gäller bl.a.resepolicyn och inköpsplicyn. Eva Andersson på internrevisionen tror att en förklaring till röran är att det handlar om olika kulturer som inte smält samman sedan tre landsting och sjukvården i Göteborg blev till en region.