Riksbanken höjde räntan

Riksbanken höjde sin viktigaste styrränta, reporäntan, med 0,25 procentenheter till 4 procent och blir därmed först ut med att höja räntan efter den 11 september förra året, när världskonjunkturen bromsade in.
Skälet till höjningen är att det finns allt tydligare tecken på en återhämtning av både den internationella och den svenska konjunkturen, och ökad efterfrågan leder till ökad inflation. Med höjningen antas inflationen, eller prisökningstakten, att hamna på 2,2 procent på ett års sikt och 2,4 procent på två års sikt. Tillväxten i svensk ekonomi blir 1,6 procent i år, 3 procent år 2003 och 2,6 procent år 2004, tror Riksbanken, som också tror att om konjunkturen fortsätter att förstärkas som väntat, och om prisökningarna fortsätter som hittills, så är det rimligt att anta att ränteläget i Sverige successivt kommer att anpassas uppåt. I klartext betyder att Riksbanken flaggar för ytterligare räntehöjningar. Räntorna är för närvarande låga och växelkursen är svag. Detta bidrar tillsammans med sänkta skatter och ökade transfereringar till att hushållen väntas öka både sin konsumtion och sitt sparande, menar Riksbanken. Också exporten återhämtar sig, även om utvecklingen inledningsvis blir försiktig, i linje med den internationella konjunkturförbättringen. Till bilden hör också en väntad förstärkning av kronan under prognosperioden. Även om tillväxtutsikterna i omvärlden har förbättrats, finns det faktorer som talar för att den väntade uppgången blir förhållandevis måttlig. I utgångsläget är det privata sparandet lågt särskilt i USA, vilket talar för en försiktig konsumtionsökning. Aktiemarknadens och företagens möjliga reaktion på dämpade vinstutsikter utgör också ett orosmoment. I Europa kan en mer orörlig struktur på både produkt- och arbetsmarknaderna komma att utgöra problem när konjunkturen vänder upp, fortsätter Riksbanken. Om arbetslösheten skriver Riksbanken att den väntas bli 4,4 procent i år och 4,3 procent nästa år.