Halland

Stora förändringar väntar vården

Nu har alla tre driftnämnderna för Hallands sjukhus godkänt sjukhuschefen Anders Dybjers omstridda sparplan. Därmed står det klart att den halländska sjukhusvården står inför omfattande förändringar.

Vi har tidigare rapporterat om operationsverksamheten i Falkenberg som läggs ner och att antalet vårdplatser inom gynekologin i Halmstad bantas.

Nu redovisar vårdhuvudmannen Region Halland en bredare bild av sparplanens innehåll.

Totalt minskas antalet vårdplatser i länet med 22 - från 666 till 644. Den största minskningen sker på sjukhuset i Halmstad och de flesta specialiteter berörs. I Falkenberg halveras vårdplatserna,  från tolv till sex.

I Varberg handlar det mer om en omfördelning där till exempel gynekologin får fler vårdplatser.

När det gäller operationsverksamheten så flyttas den verksamhet som bedrivs i Falkenberg till i första hand Halmstad, som vi rapporterat tidigare.

Också mottagningsverksamheten berörs av sparandet.

I Falkenberg upphör mottagningarna inom ögon- öron och gynekologi helt och hållet från nästa år.

I Varbergs ersätts neurologmottagninen av en medicinsk konsult och det blir läkare vid neurologimottagningarna i Halmstad och Kungsbacka som får ansvaret för länets alla patienter i den specialiteten.

En annan förändring är att den palliativa verksamheten, alltså smärtlindring i livets slutskede, samordnas och får hand om både medicinska och kirurgiska sjukdomar. Organisatoriskt ska verksamheten skötas från Kungsbacka.

När det gäller jour och beredskap så minskas antalet jourlinjer nattetid över hela linjen. I stället ska jourerna i Halmstad och Varberg samarbeta mer.

Flera kliniker slås samman mellan Halmstad och Varberg - nämligen akut- kirurg- ortoped- och kvinnoklinikerna.

Från den 1 juni råder anställningsstopp, undantaget svårrekryterad kompetens.

Innan åtgärderna genomförs, före den 1 oktober, ska risk- och konsekvensanalyser tas fram.