Samband mellan tidig födsel och psykisk sjukdom

1:31 min

Barn som föddes för tidigt under 1970- och 80-talen löper ökad risk för allvarlig psykisk sjukdom. En ny studie som gjorts av svenska och brittiska forskare visar på samband mellan för tidig födsel och bland annat psykos och bipolär sjukdom.

– De viktigaste fynden är att det finns en ökad risk för ett brett spektrum av psykiska sjukdomar vid för tidig födsel. För vår del har vi hittat fördubblad risk för både psykoser, depression och bipolär sjukdom, säger professor Christina Hultman vid Karolinska institutet.

Även om de allra flesta som föds för tidigt växer upp och utvecklas normalt finns det ökade risker med att komma för tidigt till världen.

Hjärnblödningar, lungsjukdomar och synskador förekommer hos de små barnen, men nu har forskarna studerat hur det går längre fram i livet.

Deras resultat visar att också psykiska problem kan drabba för tidigt födda oftare. Då är det viktigt att samhället har en beredskap, enligt Christina Hultman.

– För det första måste vi fortsätta ta hand om de nyfödda barnen på det allra bästa sättet. Det är en investering i framtiden. Men också inom psykiatrin måste man vara mer uppmärksam på tidiga riskfaktorer som innebär att den här individen har en ökad sårbarhet.

I takt med att nyföddhetsvården förbättras kommer problemen också att minska.

– Eftersom den prenatala vården har utvecklats ytterligare under 10-15 år så hoppas vi och tror att om man gör den här studien om ytterligare tio år och följer upp de barn som är födda i dag så ser man inte så stora riskökningar, säger Christina Hultman vid Karolinska institutet.