Pilgrimsfalkar faller offer för flamskyddsmedel

1:47 min

Hos pilgrimsfalkar har forskare hittat allt högre halter av vissa flamskyddsmedel, ämnen som förekommer i bland annat möbler och datorer. Det kan bero på att rovfåglarnas byten, till exempel duvor och måsar, kan ha fått i sig flamskyddsmedlen, säger professor Cynthia de Wit vid Stockholms universitet.

-- Gifterna kan släppas ut, de sitter i materialet, men de sitter inte fast, så de kan avdunsta. Så kommer de ut i luften och miljön. Och där kan de sedan förorena mark och speciellt kanske växter och liknande. Så går andra fåglar och pickar och äter frön som finns på marken och så får de i sig det här, berättar Cynthia de Wit.

Rovfåglar samlar i sina kroppar ett koncentrat av de gifter bytesdjuren bär på. Sedan några typer av flamskyddsmedel förbjöds, har rovfåglar visat sjunkande halter av just de ämnena.

Men med de fortfarande tillåtna flamskyddsmedlen går utvecklingen åt andra hållet. Medlen är spridda i alltifrån textilier till byggmaterial och nya ämnen kommer ständigt.

I USA har man uppmätt särskilt höga halter hos rovfåglar i städer av ett slags flamskyddsmedel, kallat deka, som finns i till exempel bilklädslar. Och flamskyddsmedlen kan skada fåglarnas fortplantning.

– Vi har sett ett samband mellan halterna av polybromerade difenyletrar och ett minskat antal ungar som överlever. Och det kan vara ett tecken på att de här ämnena redan i dag har tillräckligt höga halter för att störa fortplantningen till viss del, säger Cynthia de Wit på institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Rolf Hermansson har ägnat sig åt att rädda falkar i Projekt Pilgrimsfalk i Halland i många år. Han ser tendenser till färre ägg.

– Ja, det är ju inte kul. Det är mycket trevligare om det sitter några ungar och skriker. Pilgrimsfalken är en signalart för när mänskligheten skitar ned i våra marker, säger han.