Militär får hjälpa polis

Polisen ska kunna begära hjälp av militären i långt större utsträckning än vad som är fallet i dag, enligt regeringens förslag.
Med dagens regler får militär bara sättas in i räddningstjänst, eftersom försvaret inte får användas i situationer där det förekommer tvång eller våld mot enskilda. Men de regler som nu föreslås, innebär att militären kan hjälpa polisen med transporter eller kommunitkationsutrustning i samband med polisingripanden. Men fortfarande är det bara polisen som får använda tvångsmedel.