Örebrobostäder

Fler fynd av miljögift

Kommunala Örebrobostäder, ÖBO har tidigare hittat förhöjda halter av miljögiftet PCB i marken i delar av Vivalla. Kompletterande prover visar nu att föroreningen av PCB finns i jorden på fler platser i området.

Bland annat har ÖBO tagit prover i sandlådor i området i två av sandlådorna hittades förhöjda värden och den sanden byts nu ut.

Vivallaområdet är byggt på 60 talet då PCB användes av byggindustrin, men liknande mätningar i andra bostadsområden från samma period har inte visat höga halter av PCB. ÖBO och Tekniska förvaltningen har tagit tar fram en handlingsplan för att ta bort och ersätta den förorenade jorden där det behövs.

Det arbetet görs i takt med ombyggnader och renoveringar i Vivalla.

Halterna av PCB ligger över riktvärdet för mark med bostäder och skolor - men under de nivåer som är godkända för mark där det byggts affärslokaler och kontor.