Riksbanken lämnar räntan oförändrad

1:27 min

Riksbanken lämnar den viktigaste styrräntan, reporäntan, oförändrad på 1,5 procent. Räntebanan, Riksbankens prognos för den framtida reporäntan, sänks däremot något.

Senast Riksbanken ändrade räntan var i december 2011 då den sänktes från 1,75 procent till dagens 1,5 procent. Beslutet om oförändrad ränta låg i linje med marknadens förväntningar.

Riksbanken motiverar beslutet med att det efter en ljus inledning på året nu finns skuggor över svensk ekonomi i form av orosmolnen i Europa.

Trots oron fortsätter den svenska ekonomin att växa, om än svagt. Samtidigt är inflationen låg. För att understödja konjunkturen och få en inflation i linje med målet på 2 procent behöver räntan vara fortsatt låg.

Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1,50 procent och revidera ner reporäntebanan något.

Oron på finansmarknaderna i Europa har ökat och konjunkturnedgången i euroområdet väntas bli utdragen. Flera euroländer står inför betydande utmaningar. Arbetet med att komma tillrätta med problemen fortgår men mycket återstår innan långsiktigt hållbara lösningar är på plats.

Samtidigt som BNP i södra Europa faller den närmaste tiden, väntas dock många av Sveriges viktigaste handelspartner fortsätta att växa, om än i långsam takt.

Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar ökade relativt kraftigt i början av året samtidigt som arbetslösheten har varit lägre än förväntat.

Men den svaga utvecklingen i euroområdet dämpar svensk export och den ökade oron påverkar stämningsläget hos hushåll och företag. BNP-tillväxten väntas därför bli svag under en tid framöver och arbetslösheten stiger något.

Inflationen är i nuläget låg, vilket beror på att kostnadstrycket har varit lågt och att kronan stärktes efter finanskrisen 2008-2009. I takt med att oron i euroområdet avtar väntas dock den svenska konjunkturen stärkas, resursutnyttjandet bli högre och inflationen stiga.

Reporäntan väntas vara kvar på denna låga nivå drygt ett år framöver. Jämfört med beslutet i april har reporäntebanan justerats ner något till följd av försämrade omvärldsutsikter.