Kungsbacka

Invallningen av Kungsbackaån försenad

1:46 min

Kungsbacka ingår i ett statligt projekt för att förebygga översvämningar. Ett projekt som skulle dragit igång till hösten. Men upptäckten av förorenad mark kring Kungsbackån har försenats.

– Projektet har blivit större än vi tänkte från början. Geotekniskt så är slänterna instabila och det är risk för att de kan rasa. När vi vet att det finns föroreningar är vi tvungna att göra något dels för att vi vet att det finns föroreningar, dels för att det är så instabilt att det kan rasa och att det då kan glida ut förorieningar i ån, säger Lars Björkman som är verksamhetschef på teknikförvaltningen på Kungsbacka kommun.

Tidigare har Kungsbacka tätort pekats ut av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ett av 18 områden i landet där det råder betydande översvämningsrisk. Det innebar att kommunen skulle börja jobba med att just förebygga översvämningar framförallt kring Kungsbackaån med pengar som till stor del skulle komma från MSB. Meningen var att projektet skulle börjat rulla till hösten. Men det kommer att det dra ut på tiden.

– Det är nog ett av de mer komplicerade projekten som vi har hållit på med och det kan inte starta utförandemässigt i september som vi hade planerat, säger Lars Björkman.

Först måste ledningspaketet som ligger längs med åkanten flyttas: Sedan  ska det saneras och därefter kan det som planerats från början sättas igång. För det måste saneras.

– Det är en lång lista på olika typer av föroreningar i större eller mindre omfattning. Men det finns både tungmetaller och tjära och så, men inget som är farligt.

När kan Kungsbacka vara översvämningsskyddat?

– Det vågar jag inte svara på.  Men, säg om tio år är vi väl klara med hela den här åsträckan genom staden så gott vi kan.