ljusnarsberg

Tungmetaller kvar i marken

Det finns mycket stora mängder bly, kadmium, koppar och zink i fyllnadsmassorna efter Kaveltorps gamla koppar- och blyverk i de centrala delarna av Kopparberg. Verksamheten lades ned i början av 1900-talet men föroreningarna finns kvar.

Enligt länsstyrelsens undersökning kan det inte uteslutas att det finns risker för människors hälsa inom området.

Området har placerats upp till den högsta riskkategorin för människors hälsa enligt länsstyrelserapporten och en ny utförligare undersökning ska påbörjas under året.

Versamheten vid Kaveltorps koppar- och blyverk påbörjades 1858 och pågick i cirka 50 år.

Området har tidigare varit klassat som ett område med stor risk för människors hälsa och miljö men har nu efter en ny undersökning klassats upp till den högsta nivån, mycket stor risk.

Den totala mängden avfall bedöms vara mycket stor och halterna av de farliga metallerna är också mycket höga vilket gör att riskerna för människors hälsa inte kan uteslutas inom området, enligt rapporten.

Risken är också stor att gifterna sprids både via grundvatten och ytvatten.