کودکان پناهجو باید به ایتالیا بازگردند

توبیاس بیلستروم (Tobias Billström) وزیر امور مهاجرت سوئداخراج علی، پسر افغان پناهجو را به کشور ایتالیا به عنوان یک مشکل تلقی نمی کند. علی قبل از آمدن به سوئد در ایتالیا بوده و بخاطر تحمل دشواری ها در این کشور و وحشت از بازگرداندنش به آن بشدت دچار مشکلات روحی و روانی شده و چندین بار اقدام به خودکشی کرده است. علی رغم این شرائط توبیاس بیلستروم در این رابطه به قرارداد دابلین اشاره می کند:
- به  نظر من قرارداد دابلین قرارداد مناسبی است و باید تا زمانی که اعتبار دارد به اجرا درآید.
گفتنی است که طبق قرارداد دابلین رسیدگی به درخواست پناهجویی باید در اولین کشور اروپایی که پناهجو به آن وارد می شود انجام گیرد. در طی سال جاری به حدود صد کودک پناهجوی تنها در سوئد اعلام شده که باید به ایتالیا بازگردند.