Ojnareskogen

Nordkalk vill få skogsröjningsstoppet upphävt

Nordkalk svarar nu på länsstyrelsens föreläggande som för ett par veckor sedan stoppade företagets skogsröjning i Ojnareskogen inför det nya stenbrottet.

Enligt länsstyrelsen rådde oklarheter kring hur mycket skog företaget egentligen får avverka under förberedelsearbetet och de valde därför att stoppa arbetet.

Men Nordkalk skriver att stoppbeslutet saknar laglig grund eftersom Mark- och miljööverdomstolen redan gett dem rätt att börja skogsröja och att de därför vill få det upphävt.

Företaget anser att situationen blir ohållbar om länsstyrelsen genom förbud och förelägganden försöker förhindra den verksamhet de fått lagligt rätt till.

Nordkalk har hittills avverkat 15 hektar skog på platsen, vilket enligt företaget är i enlighet med domen.

Senast på fredag ska länsstyrelsen fatta beslut om föreläggandet ska fortsätta att gälla eller upphävas.