Vindmätmast godkänd

En vindmätningsmast norr om Storgrund utanför sydvästra Gotland, kan inte anses ha någon betydande miljöpåverkan. Det anser länsstyrelsen som avslår överklagandet från en lång rad boende i Näs.
Det aktuella området ligger i närheten till landområde som är av riksintresse för naturvården och friluftslivet. Men mätmasten kan rent faktiskt inte minska allmänhetens möjligheter att utnyttja området, anser länsstyrelsen. Inte heller det så kallade anpassningskravet - att byggnader ska passa in i landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, är något hinder. Enligt länsstyrelsen är det ofrånkomligt att vissa platser måste tas i anspråk för vindmätningsmaster, trots invändningar från närmaste grannar. Att masten bryter horisontlinjen är en viss olägenhet, medger länsstyrelsen som ändå avslår grannarnas överklagande.