محمدعقیلی

پخش اذان از مسجدی در استکهلم

4:09 min

تاچندماه دیگر، ساکنان فیتیا درکمون بوت شیرکا در جنوب استکهلم در روزهای جمعه صدای اذان خواهندشنید. درخواست برای پخش اذان از مسجد در روزهای جمعه ازسوی مسلمانان فیتیا داده شده و در کمون بوت شیرکا دردست بررسی ست.
اداره اماکن عمومی  Samhällsbyggnadsnämnden  برای تسهیل در اجرای این درخواست، تصمیم گرفته است که شرط ممنوعیت پخش اذان را که هنگام موافقت با ایجاد ساختمان مسجد تعیین شده بود، لغوکند.  اینک کمون بوت شیرکا باید درمورد تصمیم اداره اماکن عمومی اعلام نظرکند. درصورت موافقت کمون با این تصمیم،  مجوز پخش اذان از مسجد فیتیا در روزهای جمعه صادرخواهدشد.
به نظر رئیس هیئت مدیره ی کمون بوت شیرکا  Katarina Berggren کمون باید پیش از تصمیم گیری دراین مورد نظر ساکنان فیتیا را جویاشود.
پخش اذان از مسجد فیتیا که درصورت تصویب، نخستین پخش اذان درسوئد خواهدبود، با مخالفت و موافقت هایی روبروشده است. دراینجا گفتگویی را با سیدحسین اصغری، مسئول امور دینی انجمن افغان های سوئد، ساکن استکهلم که موافق این طرح و اردوان خوشنود، فعال سیاسی ساکن لوند که مخالف این طرح است، می شنوید.
شما چه نظری دارید؟