Skolan dålig på att utbilda funktionsnedsatta

1:56 min

Elever med autism och Aspergers syndrom far illa i skolan, visar en granskning gjord av Skolinspektionen. Skolorna har dålig kunskap om elevernas behov och anpassar inte undervisningen, vilket till slut gör att eleven kanske inte går till skolan alls.

– De här barnen riskerar ju att inte klara sig igenom skolan, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen.

– Klarar man inte grundskolan, kommer man inte in på gymnasiet. Har man inte gått gymnasiet, är väldigt många vägar stängda. Det är ett väldigt stort och livslångt problem för flera av de här barnen, säger hon.

I dag bygger undervisningen ofta på generella kunskaper om autism och asperger och inte elevens enskilda behov.

Och i flera fall har skolan inte använt sig av den utredning som till exempel en psykolog gjort om eleven, som kan vara en stor hjälp för att se elevens behov.

Även om just den här studien är mycket liten, bara elva elever, så pekar den på samma problem som tidigare forskning och utvärderingar gjort.

Skillnaden är att de studierna inte specifikt tittat på elever med autism och Aspergers syndrom. I denna granskning har man velat gå på djupet för att få bättre kunskap om hur undervisningen för de här eleverna ser ut.

Eva Nordin-Olson är ordförande i Autism och aspergerförbundet som tittat på bland annat elevernas skolfrånvaro. Hon känner igen resultatet och efterfrågar ökad kompetens på området.

– Det är nödvändigt att tala om autismspecifik kompetens, därför att autismspektrumtillstånd är så annorlunda jämfört med andra neuropsykiatriska tillstånd, i sin kärnproblematik. Med den annorlunda tankestilen och svårigheterna att läsa av och förstå social kommunikation.

En ökad kompetens är också vad Skolinspektionen föreslår. Men också att man tar till vara på de kunskaper som redan finns inom till exempel elevhälsan, och samarbetar mer.

Ytterst ligger ansvaret på kommunen, säger Ann-Marie Begler men säger att synen på funktionshindrade elever inte stämmer överens med lagstiftningen.

– Den här frågan har man inte tagit på tillräckligt stort allvar i kommunerna. Och det är inte heller alltid tydligt från kommunernas sida att alla barn har samma rätt till en bra utbildning. Jag tror också att man många gånger tror att barn med någon typ av funktionsnedsättning inte kan nå goda resultat. Men det är många gånger möjligt.