Kungsbacka

Stora brister hos socialtjänsten i Kungsbacka

2:01 min

Socialstyrelsen riktar allvarlig kritik mot socialtjänsten i Kungsbacka. Det handlar om brister som rör utredningar och placeringar av barn.

Det var när Socialstyrelsen fick klart för sig att det hade kommit in så mycket som 14 anmälningar mot individ- och familjeomsorgen i Kungsbacka på ett år och nio månader, som man beslöt att granska verksamheten närmare. Och man hittade flera saker att kritisera.

16 utredningar om barn granskades och man hittade brister i mer än varannan. Exempelvis tog det i flera fall för lång tid att göra klart utredningen, lagen säger max fyra månader. Av de utredningar som inleddes förra hösten blev ungefär var tionde inte klar i tid. 
   Man har också missat att berätta för föräldrar vilka uppgifter som har kommit in från andra håll, vilket man måste göra innan man fattar beslut.


Socialstyrelsen granskade också 16 ärenden där barn placerats i familjehem eller hem för vård och boende.
   I de flesta fall saknades en detaljerad plan för barnets vistelse. I ett fall avslutade nämnden en pågående insats, innan barnet hade flyttat till en ny kommun. Detta trots att vårdnadshavaren inte ville det, vilket är en allvarlig brist, enligt Socialstyrelsen.

Socialtjänsten missade också att förklara varför ett par inte dög som adoptivföräldrar, när de strax därpå ändå godkändes som familjehem för barn.
   I ett annat fall har ett barn fått bo i ett jourhem för länge, det ska man inte göra mer än 2 månader efter att utredningen är klar.


De flesta anmälningar
till Socialstyrelsen kommer från pappor som är missnöjda med att socialtjänsten inte ingriper mer kraftfullt. Kommunen försvarar sig med att man inte vill att sociala utredningar blir till vapen i vårdnadstvister.
   Förseningarna förklaras med omorganisation och hög arbetsbelastning. Kommunen har både anlitat konsulter och anställt mer personal men det har bara delvis hjälpt.
   Socialstyrelsen har planer på att komma tillbaka till Kungsbacka för en ny inspektion längre fram.