Riksintresse inget hinder för Seminariebygge

0:43 min

Länsstyrelsen har beslutat att riksintresset inte hindrar bebyggelse vid Seminariet i Uppsala. Uppsala kommun antog i våras en plan för att bebygga kvarteret och länsstyrelsen har nu prövat om riksintresset hindrar bebyggelsen. Länsstyrelsen har beslutat att så inte är fallet.

– Länsstyrelsen anser att området är riksintressant och har stora kulturhistoriska värden. Vi anser att bebyggelsen skadar dessa värden. För att länsstyrelsen ska kunna stoppa byggplanerna kräver dock miljöbalken att skadan på kulturmiljön ska vara ”påtaglig”.  Och det anser jag inte är fallet, säger landshövding Peter Egardt i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen har tagit hänsyn till att de föreslagna nya husen under processens gång har flyttats ut mot kvarterets ytterkanter och att stora delar av trädgården ska sparas.

Några av tjänstemännen på Länsstyrelsen har dock anmält avvikande mening mot beslutet.

Snart kommer Länsstyrelsen också att avgöra de klagomål som överklagat detaljplanebeslutet.

Kvarteret Seminariet är ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.

”Riksintressen för kulturmiljövården” är ett begrepp för vissa kulturmiljöer som dokumenterar olika utvecklingsperioder i Sveriges historia som anses vara viktiga ur ett nationellt perspektiv.