Svenska fjärdeklassare sämre i läsning

1:39 min

Svenska elevers kunskaper i läsning och matematik fortsätter att falla, både rent faktiskt och vid en jämförelse med andra länder, visar de internationella undersökningarna Pirls och Timss i dag.

– Det är ett fortsatt bekymmersamt läge. Vi ser att resultaten sjunker i matematik och när det gäller läsning, säger Skolverkets chef Anna Ekström.

– Men det finns också en ljuspunkt i den här mätningen - för första gången ser vi en resultatförbättring i naturvetenskap i årskurs 4.

Det är framför allt kunskaperna i fysik och kemi som gör att de svenska fjärdeklassarnas kunskaper i naturvetenskap har förbättrats lite sedan förra mätningen 2007, och Sverige hamnar över genomsnittet för OECD-länderna i den åldersgruppen. Åttondeklassarnas naturkunskaper är oförändrade.

I matematik årskurs 8 är läget dystrare, där fortsätter Sveriges ras, som har pågått sedan 2001. Sverige är under OECD-snittet. Fjärdeklassarnas matematikresultat är oförändrat.

I läsning sjunker också kunskaperna, även om Sverige fortfarande ligger över OECD-snittet. Det är elevernas förmåga att läsa faktatexter som försämrats. Och skillnaderna mellan flickor och pojkar har minskat, därför att flickornas försämring är större än pojkarnas.

Undersökningarna visar också på skillnader i hur svenska lärare och OECD-lärare undervisar.

– Rent allmänt ser vi rätt ofta i den här undersökningen att de svenska lärarna använder färre exempel och färre olika sorters inlärningsvarianter. Vi ser också att de svenska lärarna ibland använder sig av läroböckerna mer än vad lärare gör i andra länder, säger Anna Ekström, Skolverkets chef.

Hur tycker du att man ska vända utvecklingen av svenska elevers skolresultat? Kommentera gärna i kommentarsfältet!