"Förläng skolåret för förbättrad läsförståelse"

5:02 min

Kristdemokraterna vill förlänga skolan med en vecka för att eleverna ska bli bättre på att läsa. Skälen är att svenska elevers läsförståelse minskar och att eleverna faktiskt läser färre timmar svenska i skolan nu än för 50 år sen. Flera andra partier i regeringen stödjer förslaget.

– Det är alarmerande att se hur skolresultaten sjunker återigen och då framför allt i läsförståelse som är grunden för all annan kunskapsinhämtning bland våra elever. Därför vill vi öka den lärarledda undervisningstiden med fokus på läsning i ämnet svenska, säger Annika Eclund som leder Kristdemokraternas skolgrupp.

De svenska elevernas resultat i läsförmåga sjunker i den internationella PISA-mätningen. Kristdemokraterna pekar på flera tänkbara orsaker. Dels att Sverige har kortare skolgång än genomsnittet för europeiska länder, 50 timmar mindre i åldern 9-11 år, 130 timmar mindre i åldersgruppen 12 till 14 år.

En utredning från Riksdagens utredningstjänst visar att undervisningstiden i svenska minskat jämfört med på 60-talet med 300 timmar, från 1 800 till 1500.

Kristdemokraternas skolgrupp vill förlänga skolan med en vecka om året, det rör sig om 20 hela timmar mer svenska per år i låg- och mellanstadiet och 30 timmar per år i högstadiet, cirka 210 timmar sammanlagt. Kostnaden beräknas av riksdagens utredningstjänst till cirka 1,2 miljarder.

Annica Eklund betonar att det ska vara lärarledd undervisning. Ämnet svenska är mycket viktigt, säger hon.

– Läsning och läsförståelse ligger till grunden för all annan kunskap som eleverna ska inhämta, både i SO-ämnen och NO-ämnen och matematik så är det just läsning som är grunden.

Varför betonar ni det här med lärarledd undervisning?

– Vi ser det som centralt att man pekar på att lärarna finns i klassrummet, att det är klassrumsundervisning vi menar. Hur man undervisar, det är inte vår sak.

Men då blir det kortare sommarlov, vad tror ni att eleverna tycker om det?

– Det kan vara en lösning att korta sommarlovet. Det är inte vårt uppdrag som politiker egentligen att säga att det ska korta sommarlovet. Hur man organiserar det här på lokal nivå tror jag man hittar former för, säger Annika Eclund.

Regeringen utreder redan hur lärares administration kan minska, Kristdemokraterna vill också låta utreda om andra saker, som information om droger, trafiksäkerhet och annat i skolan inkräktar på lärarnas tid till ämnesundervisning och vad som kan rensas bort. Partiet vill också utreda hur undervisningstiden kan bli mer lärarledd.

Nästa höst kommer lågstadieeleverna att få lite längre skoldagar, en timme mer matematik i veckan och bakgrunden är försämrade kunskaper i det ämnet. Nu vill Kristdemokraterna förbättra elevernas läsförmåga på samma sätt.

Centerpartiet har för några år sedan föreslagit utökad undervisningstid och ett system med tre skolterminer. Ulrika Carlsson som är skolpolitisk talesperson nu, är positiv till att titta mer på det här förslaget men säger också att hon tror också att lärarnas sätt att arbeta, har betydelse för vad eleverna lär sig.

Folkpartiets gruppledare i utbildningsutskottet Tina Acketoft tycker att det är en mycket bra idé, men att svenskämnet bör utökas ännu mer än vad Kristdemokraterna föreslagit.

– Jag tycker att det är i grunden ett bra förslag, vi behöver göra samma satsning som vi nu gör med matematiken i grundskolan, det vill säga vi lägger till 120 timmar matte. Det kommer vi att behöva inom läs- och skrivning också inom ämnet svenska. Däremot så tror jag att förslaget som är lagt är något för lågt, jag skulle hellre se ett ännu mer utökat antal timmar i de ämnena.

Varför det?

– Därför att behovet är så stort. Skolan ska ha en kompensatorisk effekt och vi ser att elever, speciellt pojkar, har dragit ned på läsandet som tidigare skedde utanför skolan. Så det blir ett ännu större tryck på att skolan ska hålla uppe de kunskaperna.

När skulle det här kunna börja genomföras, enligt din uppfattning?

– Jag tror att det blir en diskussion som måste föras först mellan partiledarna, sen ska det väl till finansministern en vända, kan jag tänka.

Så det dröjer några år?

– Det kan det göra. Samtidigt så tror jag att det här är en fråga vi alla är överens om, att här måste det göras konkreta insatser, ganska så tuffa insatser och väldigt snabbt, om vi inte ska halka efter mer, i de internationella undersökningarna som görs. Så min förhoppning är att vi kan få till ett förslag som kanske är like mer utökat än det som Kristdemokraterna lagt, också.

Moderaternas skolpolitiske talesperson Tomas Tobé är inte lika positiv på grund av kostnaderna och att det inte är säkert att mer tid ger bättre kunskaper och att partiets prioritering i första hand gäller fler skickliga lärare och att lyfta svaga skolor.