Barn påverkas av kemikalier redan som foster

1:34 min

Enligt en ny rapport från FN:s miljöprogram är effekten av hormonstörande ämnen i miljön mer utbredd och komplicerad än för tio år sedan. Professor Åke Bergman i forskargruppen bakom rapporten, säger att kunskaperna om hur vi påverkas av syntetiska kemikalier har vuxit de senaste åren. Nu vet man att barn påverkas redan i livmodern.

– Vi vet att i stort sett alla kemikalier överförs via placentan till barnet. Så att barn, både under fosterlivet och när de är små, utsätts för fler kemikalier än vad vi har räknat med.

De syntetiska kemikalierna har blivit en del av vår miljö och enligt forskarna går det inte längre att hitta några områden på jorden, där de nya hormonstörande ämnena inte finns.

Eftersom praktiskt taget alla människor är exponerade för dessa ämnen är det svårt att göra vetenskapliga studier för att se vilka effekter de har. Ingen är opåverkad. Men många djurstudier har gjorts, och det forskarna nu misstänker är att de kemiska ämnena går in i kroppens finstämda hormonbalans och förändrar funktionerna där. Och det kan dröja innan det märks, säger Åke Bergman.

– Vi ser att när ett foster exponeras har det effekter långt fram i livet, allt ifrån när de är nyfödda till att manifesteras när de är 70 eller 75 år gamla.

Forskarna misstänker att kemikalierna kan öka förekomsten av vissa cancerformer, som prostata- och bröstcancer. Man talar också om en koppling mellan en störd utveckling av barns nervsystem, och ökningen av hyperaktivitet.

Men det är svårt att exakt peka ut vad som är orsak och verkan, eftersom kunskapen ännu är bristfällig. Därför föreslår forskargruppen större resurser till forskning både på människor och djur, bättre testmetoder och större samarbete mellan länder för att kartlägga källorna till de hormonstörande ämnena.