افزایش مدت زمان تحصیلی برای دانش آموزان مهاجر

دولت در نظر دارد که  زمان تحصیل اجباری را افزایش داده و کیفیت بهتر آموزش زبان سوئدی را در الویت قرار دهد. این پیشنهاد امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی توسط وزیر آموزش، یان بیورکلوند از حزب لیبرال مردم مطرح شد. افزایش زمان تحصیل اجباری برای دانش آموزانی در نظر گرفته شده است که بعد از سن دوازده سالگی به سوئدآمده اند. افزایش زمان تحصیل اجباری برای این دانش آموزان ، یا تا سن هجده سالگی ادامه خواهدیافت و یا تا زمانی که زبان سوئدی را به خوبی بیاموزند.

 یان بیورکلوند، هنگام معرفی بودجه ی پائیزه نیز طرح افزایش زمان تحصیل اجباری برای مهاجران را عنوان کرده بود. او اشاره کرد که در سال های اخیر، نمرات دانش آموزان مهاجر به شدت با نزول همراه بوده است. او می گوید که اکثر این دانش آموزان از کشورهای سومالی و افغانستان به سوئد آمده اند که سیستم آموزشی در آن کشورها از ثبات و سامان درستی برخوردارنیست. ازسوی دیگر دانش آموزان مهاجر در سنین بالاتری تحصیل در مدارس سوئدی را آغاز می کنند. در این پیشنهاد همچنین آمده است که این دانش آموزان نباید بیشتر از یک سال به کلاس های آمادگی بروند و باید هر چه سریعتر جذب مدارس عادی کشورشوند.