Älgar gör tallar obrukbara

Många skogsägare vill att fler älgar skjuts. Skogsskadorna som älgarna orskar har nämligen ökat kraftigt de senaste åren.
I Örebro län är varannan tall så allvarligt skadad av älg att de inte kommer duga som timmer. Ökningen av skadorna beror på att den mark där älgarna betar inte är lika stor längre, så fler älgar äter på det lilla som finns. Lövträd är också hotade, säger enhetschefen på Skogsvårdsstyrelsen i Karlstad, Sverker Rosell. Asp, sälg och rönn har mycket svårt att komma upp och bli vuxna träd.