کنترل پلیس در مترو استکهلم: نقض حقوق بین المللی؟

کنترل مسافران خارجی تبار در ایستگاههای مترو استکهلم توسط پلیس برای یافتن مهاجرین غیرقانونی و فاقد مجوز اقامت می‌تواند نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی تلقی شود. این نظر هنریک بریکویست مشاور حقوقی دبیرخانەی دولت و کارشناس حقوق بشر است. او در گفتگویی با رادیو سوئد اعلام می‌کند کە چنانچە شکایاتی در این زمینە بە دادگاە اروپا برسد، پلیس و حکومت سوئد محکوم خواهد شد. این در حالیست کە پلیس اعلام کردە کە این نوع کنترل مردم، روتین این دستگاە نیست. سعید محمودی پروفسور حقوق بین الملل و استاد دانشگاە استکهلم اما با نظرات بریکویست موافق نیست.

شکل ظاهری این کنترل بە این ترتیب است کە پلیس از افرادی کە ظاهر خارجی دارند بلیت سفر قطار یا مترو درخواست می‌کند و سپس از آنان کارت شناسایی درخواست می‌کند. بە موجب آمار منتشرشدە توسط روزنامەی مترو، هر روز ٢٦ نفر توسط پلیس متوقف می‌شوند و از هر دە نفری کە پلیس در استان استکهلم بە این نحو کنترل نمودە، نە نفر بلیت و مجوز قانونی اقامت در سوئد را داشتەاند.

هنریک بریکویست مشاور حقوقی دبیرخانەی دولت و کارشناس حقوق بشر بە مورد مشابهی اشارە می‌کند کە پلیس بریتانیا دو نفر را بە هنگام رفتن بە یک راهپیمایی مجاز متوقف و بازداشت می‌کند و پس از انتقاد، بە آنان قوانین ضدترور را یادآوری می‌کند. دادگاە اروپا اما بە سود بازداشت‌شدگان رای صادر ‌و رفتار پلیس و حکومت بریتانیا را محکوم کرد.

سعید محمودی پروفسور حقوق بین الملل و استاد دانشگاە استکهلم می‌گوید این مورد هیچ مشابهتی  با آنچە پلیس سوئد در ایستگاەهای مترو انجام می‌دهد ندارد.