Farliga kemikalier på gamla minkfarmer

I en ny rapport från länsstyrelsen i Blekinge framgår det att farliga kemikalier har hittats på minkfarmer. Det handlar om 300 potentiella förorenade områden i Blekinge, sett till hela landet kan det handla om minst 1 300 områden.

Bekämpningsmedel på minkfarmer används främst för att bekämpa loppor, löss och flugor. Men även möss, råttor och fåglar bekämpas med olika kemikalier.

Enligt rapporten från länsstyrelsen i Blekinge har man bland annat använt bekämpningsmedlet DDT (diklordifenyltriklormetylmetan) som används för att bekämpa insekter. Den  har en långsam nedbrytning och är mycket resistent i naturen. Det räcker att exponeras för DDT i mycket små mängder under en längre tid för att det ska vara skadligt för människor, till och med dödligt.

Det tar 31 år för att skadligheten för DDT ska halveras i grundvatten och 15 år på jord. Därför är det troligt att det finns rester kvar på de gårdar där man hade minkfarmer, enligt rapporten.

Andra bekämpningsmedel som använts är thalliumsulfat (råttgift) och chloralosen (bekämpning av fåglar).

Minkuppfödningen i Sverige var som störst under 50- och 60-talen runt 1 300 farmer, men avtog under 80-talet då branschen stötte på problem och motstånd. 2010 fanns det strax under 100 minkfarmer.

– Jag ställer mig frågande till uppgifter om att vi ska ha orsakat föroreningar. Mig veterligen har ingen här på Listerlandet använt DDT, säger minkfarmaren Gästa Larsson, pälsdjursuppfödare sedan drygt 50 år till SVT.

Även i dag används bekämpningsmedel som kan vara skadlig men de är mindre farliga än vad de som användes under 50- och 60-talen.

Det finns få undersökningar eller inventeringar av minkfarmer i dag och det är därför svårt att förutse hur utbredd föroreningen är.