Östersjön

Risk för fler algblomningar i framtiden

1:21 min

Allt intensivare jordbruk och kraftig nederbörd låg bakom den största uppmätta algblomningen någonsin i den amerikanska sjön Lake Erie, år 2011. Det skriver en grupp forskare i PNAS. 2011 täcktes 5000 kvadratkilometer av Lake Erie av kvävefixerande cyanobakterier. Och forskarna förutspår att det kommer att bli vanligare med stora algblomningar i framtiden på grund av klimatförändringarna. Östersjöforskaren Seppo Knuuttila på finska miljöinstitutet tror att vi även i Östersjön får räkna med stora algblomningar i många år framöver, som en konsekvens av ökad nederbörd men också att jordbruksproduktionen ökar.

– Det finns risk för ökade näringsutsläpp i Östersjöområdet och det kan försena förbättringen, säger Seppo Knuuttila. 

Ett varmare klimat kan göra att förutsättningarna för jordbruksproduktion blir bättre i östersjöområdet, det kan leda till en högre jordbruksproduktion med ökat näringsläckage som följd. Detta samtidigt som klimatförändringarna antas leda till att det kommer att regna mer, och mer regn spolar ut mer näringsämnen i kustvattnen.

Idag görs stora insatser för att minska utsläppen av näringsämnen vid Östersjöns reningsverk, men resultaten av de utsläppsminskningarna kan fördröjas om näringsläckaget från jordbruket ökar. 

Det mest effektiva sättet att få ner läckaget av näringsämnen och på så vis minska övergödningen i Östersjön skulle vara en mindre jordbrukssektor, att minska jordbruksarealen, hävdar Seppo Knuuttila, att helt enkelt lägga igen öppna odlingsytor.  

– Det kan vara det effektivaaste sättet att minska utsläppen, säger han.