Erlandsson kritiseras för bristande miljöhänsyn

2:31 min

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kritiseras av Skogsstyrelsen och av Natur-skyddsföreningen i Kronobergs län för att inte ha tagit tillräckliga miljöhänsyn i sin egen skog. Nedblåsta träd som borde ha sparats efter stormen Gudrun sågades och kördes ut.

Det beklagar Skogsstyrelsens distriktschef i Kronoberg, Hasse Bengtsson.

– Det är naturligtvis djupt olyckligt att ett område man ändå lagt ned så mycket arbete på att försöka skilja ut och snitsla upp och märka, det är naturligtvis djupt olyckligt att misstaget ändå sker där.

Eskil Erlandsson deläger familjegården Stackarp i Kronobergs län. Där hade Skogsstyrelsen funnit ett par mindre områden med höga naturvärden, som borde skyddas. En brant med gamla träd och död ved, bra för svampar, insekter och andra djur. Och i närheten en bit barrsumpsskog. Så kallade nyckelbiotoper.

– Nyckelbiotoperna är ju väldigt väsentliga att de får vara kvar om vi på något sätt ska nå upp till målsättningen att bevara den biologiska mångfalden, säger Hasse Bengtsson.

– Och den bygger ju till stor del på att skogsägarna själva frivilligt avsätter stora arealer, eller låter bli att avverka stora arealer som har naturvärden. Och då har vi inte råd att förlora särskilt många nyckelbiotoper, utan de allra flesta måste vara kvar om vi ska klara av det här.

Efter stormen Gudrun ville Erlandsson röja bland nedblåsta träd. Det var då, 2005, som Skogsstyrelsen betonade att nyckelbiotoperna borde sparas. Men senare visade det sig att fallna träd sågats upp och körts bort. I en annan nyckelbiotop i närheten finns djupa spår efter skogsmaskiner.

– Den som kom dit och utförde avverkningen gjorde det över hela området, man upparbetade alla träd som hade blåst omkull. Även de som vi vid rådgivningstillfället varit överens om borde ha varit kvar.

– Markägaren tror jag säkert var väl medveten om att det var nyckelbiotop och också mycket införstådd med att det borde sparats. För det rådde i samband med rådgivningen inga som helst tveksamheter om vad som var lämpligt eller inte, säger Hasse Bengtsson.

Att skydda nyckelbiotoper är frivilligt för skogsägare. Den som vill kan låta certifiera sin skog. Då skriver man under på att bevara nyckelbiotoper, inte ta ut död ved och undanta den marken från skogsbruk.

Erlandssons skog är certifierad. Och Eskil Erlandsson framhåller själv ofta att skogsägarnas frivilliga ansvar för naturvärdena är en hörnsten i skogsbrukets miljöarbete. Efter stormen Gudrun anlitade han en entreprenör för att röja skogen. Eskil Erlandsson säger att kritiken är ny för honom:

– Jag har inte fått någon sådan indikation förrän nu, åtta år efter, att det skulle visat sig att man har tagit mer än vad som varit utmärkt i det här området vi pratar om.

Det Skogsstyrelsen nu säger är i alla fall att det har tagits ut mer. Hur ser du på det?

– I så fall är det inte bra. Då måste jag ta det med entreprenören som gjorde arbetet hos oss, säger Eskil Erlandsson.

Naturskyddsföreningens länsavdelning i Kronoberg har inventerat vad som hänt med länets nyckelbiotoper. Ulla Rundlöf som är ordförande i länsavdelningen, är kritisk mot Eskil Erlandssson.

– Det skulle också kanske behövas goda förebilder, att högt uppsatta landsbygdsminister föregår med gott exempel och visar att man verkligen kan ta ansvar för skogen och att det finns ett personligt ansvar, säger Ulla Rundlöf.