Militär övning i Göteborgs hamn

1:17 min

Under fredag förmiddag drar en stor övning igång i Göteborgs hamn, där bland annat Försvarsmakten deltar med 800 hemvärnsmän. Övningens scenario är framtaget av SÄPO och går ut på att det finns ett ökat hot mot infrastruktur i hela EU-området, och då även Göteborgs hamn.

– Övningens syfte är att vidmakthålla och uthveckla samhällets förmåga att skydda samhällsviktig infrastruktur och då i ett läge där försvarsmakten kan komma in i bilden, säger övningsledaren Lars-Gunnar Olsson som också är överstelöjtnant.

Samhällsviktig infrastruktur, vad kan det vara för något?

– Det kan exempelvis vara Göteborgs hamn som har betydelse för hela Norden. Det kan vara vattenförsörjning, energiförsörjning, el- tele- data. Vi behandlar allting men vi övar bara i hamnen. 

Övningen är en totalförsvarsövning, vilket innebär att alla myndigheter och organisationer som har med krishantering att göra finns med. Bland annat deltar polis, räddningstjänst och tullen. Försvarsmakten deltar också i övningen, med bland annat 800 hemvärnsmän. Dessutom är hamnens egen säkerhetsorganisation med. Thomas Fransson är hamnens säkerhetschef.

– Det blir så i det spelade fallet att nivån höjs av Rikspolisstyrelsen, men hamnen är så komplex att det är vattenområden och stora områden utanför våra skyddade terminaler, det innebär att hela samhället måste hjälpa till, polis, räddningstjänst, myndigheter - så samverkan är nyckeln, säger Thomas Fransson. 

Övningen kallas för Emerentia och pågår fram till lördag kväll.

Västekot
vastekot@sverigesradio.se