Just nu

Lund

OK att bygga ESS på odlingsbar åkermark

Länsstyrelsen i Skåne säger trots sin nollvision för byggande på åkermark ja till Lunds kommuns planer för stadsdelen Brunnshög i anslutning till ESS.

I sitt yttrande över den fördjupade översiktsplanen skriver länsstyrelsen att utbyggnaden av ESS med tillhörande verksamheter är "ett väsentligt samhällsintresse", och därför finns det skäl att bygga på odlingsbar jordbruksmark.

Länsstyrelsen är också positiv till att kommunen planerar att de flesta transporter ska ske med kollektivtrafik, men samtidigt skriver man att det finns frågor som kan komma att prövas senare, som till exempel hur trafiken på E22 kommer att påverkas och bullernivåerna.