Könsojämnt på universitetet

Könsfördelningen bland på Linköpings universitet är fortfarande mycket ojämn.
Mindre än en femtedel av studenterna går på en utbildning med jämn könsfördelning, visar Högskoleverkets årliga analys av könsfördelningen på landets högskolor. Enligt undersökningen har totalt tre av fyra högskolekurser i landet en ojämn könsfördelning. Jämnast fördelning har Lunds universitet där 39 procent av studenterna går på kurser där andelen män och kvinnor är jämnt fördelad. På 31:a och sista plats hamnar Lärarhögskolan i Stockholm med 5 procent medan Linköpings universitet hamnar på 26:e plats med 17 procent.