Stora problem med miljögifter i Hjälmaren

Av Sveriges stora sjöar är Hjälmaren den som har störst problem med föroreningar. Det finns däremot ingen övergripande kontroll på hur mycket föroreningar av olika slag som belastar vår grunda slättsjö.

– Vi har en viss koll men den skulle behöva vara bättre. Det är en ständig utveckling av kemikalier i samhället, varje år kommer det nya ämnen med effekter som vi inte känner till idag, säger Peder Eriksson, chef på vattenenheten på Länsstyrelsen i Örebro.

Som P4 Örebro tidigare berättat så har planerna på att muddra farleden genom Hemfjärden försenats. Före midsommar ska provsvar komma som visar om halten av miljögifter i sjöbotten är så hög att muddermassorna ska klassas som miljöfarligt avfall. I så fall måste de deponeras på land, vilket fördyrar hela arbetet.

I Hjälmarens sjöbotten finns bland annat rester av PCB och båtfärger, ämnen som numera är förbjudna. I dag orsakar utsläpp från jordbruk och avlopp de största problemen.

– Jämfört med de andra stora sjöarna i Sverige är Hjälmaren den sjö som har de mest problem med övergödning. säger Peder Eriksson.

Övergödningen orsakar algblomning och gör vattnet syrefattigt. Trots denna miljöbelastning är Hjälmaren inget akut hot mot hälsan.

– Fisken är av bra kvalitet. Det visar våra och andra mätningar, säger Peder Eriksson

Maria Elisson
maria.elisson@sverigesradio.se