VÄSTERNORRLAND

Nya regler för demensvård välkomnas inom vården

1:29 min

Från och med årsskiftet gäller nya regler för demensvården. Individanpassad vård och högre bemanning på äldreboenden väntas kosta länets kommuner mångmiljonbelopp.

Socialstyrelsens nya regler har tagits fram efter att man upptäckt allvarliga brister i bemanningen inom demensvården på flera håll i landet. När det gjordes en nattliga tillsyn 2010 visade det sig att sex av tio demensboenden var obemannade under delar av natten.

De nya reglerna gör att många kommuner nu måste öka sin bemanning under nattetid. I Timrå har man börjat titta på vad de nya reglerna kan komma att innebära och räknar med att det kommer att innebära extra kostnader på runt två miljoner kronor.

– Det handlar om personalkostnader. För oss kan det handla om att utöka med fyra-fem personal, säger Per-Arne Frisk (S), ordförande i socialnämnden.

I reglerna skriver Socialstyrelsen om hur kommunerna ska arbeta för att se till att bemanningen är tillräcklig. Kommunerna måste  individanpassa vården och varje brukare ska få ett beslut som liknar hemtjänstbeslut som de äldre som bor kvar hemma får. Utifrån det ska man se till att det finns tillräckligt med personal för att klara arbetet. Det ska dessutom finnas personal dygnet runt som kan ge de äldre nödvändig hjälp.

– Om man inte får lämna tomt någon minut kan man inte bara vara en personal utan måste dubbelbemanna, säger Per-Arne Frisk.

Vad tycker du om att det kommer nya föreskrifter?

– Det är ett måste. Idag är det flera aktörer, förutom kommuner, som jobbar med äldrevård, så det måste finnas riktlinjer.

Men det är skillnad i hur långt kommunerna kommit i arbetet med de nya reglerna. I Sollefteå och Örnsköldsvik ska man börja titta på det mer till hösten. Medan man i Sundsvall och Timrå redan är igång med arbetet.

Liisa Bobacka, som jobbar som områdeschef på Merlogården i Timrå, är positiv till förändringarna.

– Det är en möjlighet till utveckling av demensvården och större möjlighet att vården blir likvärdig i de olika kommunerna, säger hon.

De flesta av länets kommuner har ännu inte börjat titta mer på detaljerna kring hur mycket de nya reglerna kommer att kosta. Men i Härnösand, Örnsköldsvik och Timrå tror man att det kommer att innebära ökade kostnader för bland annat ökad nattbemanning.

– Vi har redan börjat titta på hur nattbemanningen kan komma att se ut och vilken utökning vi behöver på nattetid, säger Liisa Bobacka.