Kränkningar förekommer inom försvaret

En tredjedel av alla värnpliktiga säger sig ha utsatts för kränkande behandling i form av hot eller utskällningar. Det visar en undersökning från Värnpliktsrådet.

Enligt ÖB Håkan Syrén ska ingen människa kränkas eller diskrimineras inom försvaret, och Värnpliktsrådet kräver nu att Försvarsmakten ser över officersutbildningen för att förbättra situtationen.

1 000 slumpmässigt utvalda värnpliktiga har deltagit i undersökningen.