Körsångares hjärtrytm ändras i takt

1:59 min

Att sjunga i kör kan ge en stark känsla av gemenskap - och kanske har det till viss del att göra med hur vår hjärtrytm påverkas av sången. Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har nämligen visat att hjärtats rytm varierar på samma sätt hos medlemmarna i en kör, när de sjunger tillsammans.

När vi sjunger styr vi vår andning på ett mycket exakt sätt. Oftast formar vi ljuden samtidigt som vi andas ut, och så andas vi in i de tysta pauserna. Och hjärtats puls kan till viss del förändras samtidigt. Vid utandning kan nämligen det så kallade parasympatiska systemet aktiveras, vilket dämpar hjärtrytmen något. När vi sedan andas in igen ökar hjärtat takten igen.

Björn Vickhoff är musiker och forskare inom neurofysiologi. Han och hans kollegor slogs av tanken att det här skulle kunna påverka medlemmarna i en hel kör, så att deras hjärtrytmer varierade ihop.

– Om man har regelbundna fraser och alla sjunger samma så borde pulsen gå ner samtidigt på alla sångarna, och när de andas in mellan fraserna så borde den stiga, säger Björn Vikhoff.

Och det var precis vad de såg. Pulsen förändrades på samma sätt för deltagarna i kören och följde strukturen i sången.

– Ja det är ju rätt kul. Vi kontrasterade tre olika typer av sånger mot varandra och vi såg väldigt tydlig skillnad mellan sångerna, så det beror absolut på vad man sjunger. Vi kunde till och med se oregelbundenheter i sången, så vi såg precis hur musikens struktur avspeglar sig i pulsen, säger Björn Vikhoff.

Den här samvariationen i puls kanske också påverkar deltagarnas sinnesstämning och bidrar till gemenskapen i kören, säger Björn Vikhoff. Men för att dra sådana slutsatser krävs det mer forskning.

Referens:
Vickhoff et al. Music structure determines heart rate variability of singers. Front. Psychol., 09 July 2013. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00334