Miljardstöd till svenska bönder sågas

1:37 min

Det svenska landsbygdsprogrammet, som kostar 36 miljarder kronor, har små eller omätbara effekter visar en ny rapport.

Stödet till landsbygden på 36 miljarder under sju år har många brister och måste få en ny inriktning. Professor Ewa Rabinowicz står bakom rapporten och hon menar att landsbygdsstödets effekter är svåra att mäta och att resultaten är små eller nästan inga alls.

– Inga resultat är kanske att ta i men det är för lite resultat i förhållande till satsningen, det tror jag inte är bra, säger Ewa Rabinowicz.

Det svenska stödet går i hög grad till jordbruket, det är närmast som en extra inkomst, menar Ewa Rabinowicz. Men att stödja jordbruket räcker inte för att stimulera näringslivet i glesbygd.

– Jordbruket är en för liten sektor, strukturomvandlingen pågår hela tiden och lantbrukarna blir färre. Man kan inte utveckla landsbygdens ekonomi om man bara tänker på jordbruket.      

Ewa Rabinowicz har skrivit sin rapport på uppdrag av ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Landsbygdsstödets 36 miljarder betalas till hälften av EU, den svenska staten står för den andra hälften.

Nästa år, 2014, börjar en ny sjuårig stödperiod. Mycket av stödet går till miljöåtgärder inom jordbruket. Det handlar om att stoppa näringsläckage från odlingsmark och bevara biologisk mångfald, de åtgärderna fungerar bäst.

– Staten får biologisk mångfald men inte fullt så mycket som man skulle kunna hoppas på om man använde åtgärder mer selektivt, säger Ewa Rabinowicz.

Hon kommer med en rad rekommendationer för att förändra landsbygdsstödet. Hon är skeptisk till de breda stödformer som är vanliga i dag och vill ha mer riktade åtgärder. Stöd till innovationer, utbildning och kanske även infrastruktur och tjänster som dagligvarubutiker och bredband är sådant som hon tror på.

– Jag tror mer på stöd till innovationer. Jag tror också att man ska ha selektiva åtgärder när det gäller den biologiska mångfalden och att man ska satsa mer på att undvika övergödningen, säger Ewa Rabinowicz.