Omrättning av nationella prov ger nya resulat

Skolinspektionens omrättning av de nationella proven visar stora skillnader mellan den första rättningen och omrättningen. De största avvikelserna finns inom uppsatsdelarna i proven.

Eleverna har oftast fått högre betyg än vad omrättaren anser vara befogat, skriver Skolinspektionen i en rapport som presenteras till regeringen på måndagen.

Det är också stora variationer mellan olika skolor.

Skolinspektionen har rättat 31 800 nationella prov från 461 skolor på nytt. Det är fjärde året som omrättningen genomförs.

Friskolorna är mer generösa med bra betyg på nationella prov än de kommunala skolorna, rapporterar SVT Nyheter.

Skolinspektionens studie visar att de kommunala skolornas rättar mer jämnt mellan varandra, medan spridningen av hur friskolorna rättar proven är stor.

– En lösning skulle kunna vara att man rättar proven externt, att någon aktör som inte har koppling till skolan får rätta proven i stället, säger Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi och en av forskarna bakom studien, till SVT Nyheter.

Skolinspektionen föreslår flera åtgärder för att minska skillnaderna i hur de nationella proven rättas.

Bland annat är inspektionen tveksam till om uppsatsdelarna i proven ska vara kvar och föreslår att regeringen överväger att utreda för- och nackdelarna med dem, skriver Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Andra förslag är att tydliggöra bedömningsanvisningarna och att ge lärare som rättar nationella prov kontinuerlig grund- och fortbildning i att bedöma.

TT