Byggen i naturreservat

En fastighetsägare på Fårö har beviljats dispens av länsstyrelsen till att bygga ett förråd inom ett område där det råder strandskydd och förordnande om naturreservat.
Eftersom det redan finns ett bostadshus på fastigheten och den planerade byggnaden inte skadar naturvärden eller påverkar allmänhetens tillträde anser länsstyrelsen att bygget inte strider mot vare sig strandskyddets eller naturreservatets syften. Även en fastighetsägare i Rute har fått dispens från gällande naturreservat och strandskydd till att uppföra ett förråd. Även här är länsstyrelsens motiveringen att det redan finns bostadshus på fastigheten och att förrådet inte medför någon större förändring av naturvärdet, jämfört med nuvarande situation. Båda besluten att lämna dispens kan överklagas hos Miljödomstolen och även Naturvårdsverket har rätt att överklaga.