Arsenikförorenat område saneras

Inom kort kommer det arsenikförorenade markområdet vid bangården i Gällivare att saneras.
Marken har förgiftats av koppar, arsenik och krom efter att Tväråns Såg utförde impregnering av trä på området under 50- 60- och 70-talet. Totalt beräknas att 9 000 ton förorenad jord kommer att fraktas bort till Kavahedens avfallsanläggning. Kostnaden för saneringen beräknas bli 11 miljoner kronor som till största delen betalas av naturvårdsverket. Kommunen som markägare behöver endast betala tio procent av kostnaderna. 1985 utfördes en misslyckad marksanering då bara ytskiktets togs bort och marken täcktes med jord och kalk. Kalken gör att arseniken blir mer lättrörlig och rinner ut i marken.