Helhetsgrepp på vindkraften

Utbyggnaden av vindkraften har medfört en oro för störningar av natur- och kulturlandskapet och för värdeminskning av fastigheter i närheten till vindkraftverken. Det konstaterar planarkitekt Anders Rahnberg som utrett vindkraftsetableringar på mellersta och norra Gotland.
Stadsarkitektkontoret har samlat in synpunkter från bland annat hembygdsföreningar för att få en bra avvägning av vindkraften contra andra intressen. Utredningen kan resultera i att vindkraften koncentreras till färre områden, medan andra hålls fria från vindkraften. På Gotland har man kommit fram till att avståndet mellan vindkraftverken och bostäder bör vara omkring en kilometer och att det bör vara tre kilometer mellan vindkraftsgrupperna för att få frihet i landskapet. I och med att utredningen nu är genomförd har politikerna fått ett underlag för att ta ett helhetsgrepp på vindkraftsutbyggnaden för hela Gotland.