عضویت در ناتو، بحث داغ کنگره حزب دموکرات مسیحی

کنگره‌ی حزب دموکرات مسیحی از امروز در شهر کارلستاد آغازشد. مهم‌ترین مسئله‌ای که دراین کنگره مطرح خواهدشد عضویت سوئد در سازمان نظامی ناتو ست. تا بهارامسال، این حزب مخالف عضویت سوئد درسازمان ناتوبود، اما اینک رهبری حزب با بررسی این امر موافقت کرده‌است. این درحالی ست که بسیاری از شعبه‌های حزب خواستار پیوستن سوئد به این سازمان هستند. به نظر آنها، سوئد از قدرت کافی برای محافظت از مرزهای خود درصورت بروز یک جنگ، برخوردارنیست.

یکی از دلایلی که مخالفان عضویت درناتو درحزب دموکرات مسیحی عنوان می‌کنند، حق استفاده از سلاح هسته‌ای توسط این سازمان است، حتا اگر که با سلاح هسته‌ای مورد حمله قرارنگرفته باشد. درپاسخ به این استدلال، رهبرسازمان جوانان این حزب Sara Skyttedal به امکان تاثیرگذاری سوئد بر استفاده ناتو ازسلاح هسته‌ای اشاره‌می‌کند و این را دلیل محکمی برای عضوشدن سوئد دراین سازمان می‌ داند.