مشخصات رومی‌ها در استکهلم نیز ثبت می شده‌است

 شهراستکهلم، دفتر ثبت ویژه ای برای رومی‌ها داشته‌است. این را روزنامه ی داگنس نی‌هیتر درشماره‌ی امروزخود نوشته است. در واکنشی به این نوشته، وزیرامورهم‌پیوستگی،اِریک اولِن‌هاگ گفت که احساس شرم می‌کند. این دفترثبت کمونی باعنوان «بخش کولی‌‌ها» تا سال ۱۹۹۶ فعال بود و درآن، مشخصات رومی‌ها درسه پوشه‌ی جداگانه با نام «کاملا کولی»، نیمه کولی» و یا «غیرکولی»  جمع‌آوری شده بود.

بخش کولی‌ها یک نهاد کمونی بود که درسال ۱۹۵۹ ایجادشد و هدف ازآن فراهم آوردن مسکن و مدرسه برای رومی‌هایی بود که در جریان جنگ دوم، تحت تعقیب قرارداشته و درفقر زندگی کرده بودند. اما روزنامه‌ی داگنس نی‌هیتر می‌نویسد که ثبت مشخصات این رومی‌ها برای کنترل آنها بود و تنها به این دلیل انجام می‌شد که رومی بودند. در پوشه‌های موجود دربایگانی استانداری استکهلم که تعدادشان به ۱۲۸ می‌رسد، نام و مشخصات صدها و حتا هزاران رومی ثبت شده‌است.
این اطلاعات قراراست درکتاب سفید دولت، که دربرگیرنده‌ی اسناد رسمی مربوط به سیاست خارجی کشوراست و ازجمله به چگونگی برخورد سوئد با رومی‌ها نیز می‌پردازد، درماه ژانویه معرفی شود.