ثبت غیرقانونی مشخصات رومی ها توسط خود پلیس بررسی خواهدشد

8:40 min

درپی افشای ثبت غیرقانونی مشخصات رومی‌ها یا کولی‌ها توسط پلیس اسکونه درهفته‌ی گذشته و موجی از اعتراض وانتقاد به این اقدام پلیس،  وزرای دادگستری و امور هم‌پیوستگی با نمایندگان برخی از سازمان‌ها و انجمن‌های رومی‌ سوئد، دیدارکردند.  دراین دیدار از بررسی وضعیت پیش آمده توسط برخی از نهادها خبرداده شد که با اعتراض برخی از نمایندگان رومی ها روبه روشد. آنها نسبت به بررسی وضعیت پیش‌آمده توسط خودپلیس معترض بودند و می خواستند که یک سازمان یا نهاد غیروابسته این بررسی را انجام دهد.

ثبت مشخصات افراد به ویژه به شکل گروهی و قومی درسوئد موضوع تازه ای نیست. پروفسورمسعودکمالی، استاد جامعه شناسی دردانشگاه Mitt درگفتگویی با ما، به سابقه‌ی ثبت مشخصات رومی‌ها در قرن شانزدهم اشاره می‌کند.

ثبت مشخصات رومی‌ها که نزدیک به ۵۰۰۰ نفر از آنها را به‌صورت خانوادگی و شجره‌نامه ای دربرمی‌گیرد و دربایگانی اینترنتی پلیس اسکونه نگهداری می شود، قراراست توسط اداره‌ی حفظ امنیت و حریم‌شخصی افراد مورد بررسی قرارگیرد. اریک اولِن‌هاگ نیز دردیدارخود با نمایندگان رومی‌ها از بررسی این وضعیت توسط دادستانی و خودپلیس و حتا نهادهای دیگرخبرداد و ضمن تاکیدبر حقوق رومی‌ها چون هریک از دیگر شهروندان سوئد گفت که باید کارهای بیشتری انجام شود تا اطمینان به دست آید که فهرست‌های مشابه دیگری وجودندارد.
دیدار و گفتگوی وزرای دادگستری و امورهم‌پیوستگی با نمایندگان رومی‌ها، به نتیجه ی مشخصی نرسید و تنها بر انجام بررسی‌ها و ایجاد بازدارنده‌هایی برای تکرارنشدن چنین وضعیتی تاکیدشد.